Informatie platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info | Nieuws Zorg en Welzijn VG GGZ JGZ OZ Burgers die niet tevreden zijn over de geleverde zorg, kunnen hun zorgaanbieder hierop aanspreken via de klachtencommissie. Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een klachtencommissie met een onafhankelijk voorzitter te hebben
Gehandicapten informatieplatform zorg en welzijn

Dit is een verouderde versie van de website Klik hier om naar de nieuwe site te gaan

  Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

Gehandicapten info De pagina wordt geladen
Een moment geduld.

Gehandicapten info Inspectie gezondheid zorg (IGZ)
Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg. Zij zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de inspectie en zelf gedegen onderzoek te doen. De inspectie houdt hierop nauwlettend toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt. Dat is haar wettelijke taak.

Burgers die niet tevreden zijn over de geleverde zorg, kunnen hun zorgaanbieder hierop aanspreken via de klachtencommissie. Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een klachtencommissie met een onafhankelijk voorzitter te hebben.

Ze kunnen daarnaast ook terecht bij de inspectie. De inspectie is geen bemiddelaar, maar grijpt wel in bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder. Dit doet zij onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dit betekent dat de inspectie een individuele klacht niet kan oplossen, maar wel wil voorkomen dat een volgende patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt.
Hier vindt u de regels en procedures die gelden bij het melden bij de inspectie van misstanden of calamiteiten in de zorg.

Privé persoon
Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook bij de inspectie melden. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de inspectie in. Onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dat is haar wettelijke taak.

Dit betekent dat de inspectie uw individuele klacht vaak niet onderzoekt of oplost, maar wel wil voorkomen dat een volgende patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt. Ook helpt de inspectie u graag op weg naar de juiste instantie voor afhandeling van uw individuele klacht. 

Hoe kunt melden?
Melden bij de inspectie kan alleen schriftelijk: 

 • Maak gebruik van het online meldingenformulier onderaan deze pagina. 
 • Of stuur, fax of mail een brief naar:
  Inspectie voor de Gezondheidszorg,
  t.a.v. Meldpunt IGZ
  Adres:  Postbus 2680, 3500 GR Utrecht
  Fax:  088 120 5001
  E-mail: meldpunt@igz.nl 
  Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met het Meldpunt IGZ, telefoonnummer 088 120 5000. 

Checklist melding
Bij een melding vraagt de inspectie de volgende gegevens van u: 

 • Uw naam en adres.
 • De naam en (als u dit weet) het adres van de zorgaanbieder over wie de melding gaat.
 • De naam van de arts/behandelaar en behandeling, medicijn, apparaat of ander product waar het om gaat.
 • De datum en een feitelijke omschrijving van de gebeurtenis. 

Anoniem melden
U kunt bij de inspectie ook anoniem melden. Anonieme meldingen worden geregistreerd als signaal en zijn een belangrijke informatiebron voor de inspecteurs bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Bij (on)aangekondigde bezoeken aan instellingen houden zij rekening met deze signalen. Als de ernst van de melding daar aanleiding toe geeft, start de inspectie direct een onderzoek. 
 
Wanneer doet de inspectie onderzoek?
De inspectie doet onderzoek als er sprake is van:

 1. Calamiteiten – gebeurtenissen die onvoorzien of onverwacht zijn, waaraan iemand ernstig of blijvend letsel heeft opgelopen of een gebeurtenis waaraan iemand overleden is. 
 2. Structurele tekortkomingen – meerdere meldingen over gebeurtenissen die de veiligheid van patiënten of cliënten in gevaar brengen.
 3. Seksueel misbruik – iedere vorm van misbruik tussen zorgverlener en patiënt/cliënt, maar ook tussen cliënten onderling.
 4. Geen goede klachtenregeling – als uw zorgaanbieder zich niet houdt aan de regels voor een klachtenregeling kunt u dit ook melden bij de inspectie.

Als de inspectie besluit om uw melding te onderzoeken, dan vraagt ze uw toestemming om de zorgaanbieder te informeren over uw melding. Informatie over deze regels kunt vinden in de rechterkolom op deze pagina (Zie ook).
     
Hoe doet de inspectie onderzoek?

 1. De inspectie informeert de zorgaanbieder over uw melding.
 2. De inspectie vraagt de zorgaanbieder meestal (eerst) om zelf onderzoek te doen. Ze doet zelf onderzoek als het onderzoek van de zorgaanbieder onvoldoende is of als het om een bijzonder hoog risico gaat.
 3. De inspectie zorgt ervoor dat de zorgaanbieder de benodigde maatregelen neemt. De inspectie controleert of de zorgaanbieder de benodigde maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan onderneemt de inspectie actie. Dit betekent in het uiterste geval een sluiting van de zorgaanbieder of een bevel om zijn of haar activiteiten te stoppen.
 4. De inspectie sluit het onderzoek af en informeert de betrokkenen.

Zorgaanbieder
U bent wettelijk verplicht calamiteiten of seksueel misbruik zo snel mogelijk aan de inspectie te melden. Daarna stelt u een rapport op.

Melden in het kader van de Wet Bopz

Bopz-aangemelde instellingen zijn verplicht een aantal specifieke zaken te melden bij de inspectie.

Klachtencommissie
U bent als klachtencommissie wettelijk verplicht om het uitblijven van een reactie van een zorgaanbieder bij ernstige structurele problemen te melden bij de inspectie.

Fabrikant  of  leverancier
U bent als fabrikant of leverancier wettelijk verplicht om calamiteiten met medische technologie of hulpmiddelen zo snel mogelijk aan de inspectie te melden. 

Fabrikant of leverancier van geneesmiddelen
U bent als fabrikant of leverancier van geneesmiddelen wettelijk verplicht om kwaliteitgebreken aan geneesmiddelen zo snel mogelijk aan de inspectie te melden.

Melden als justitiële inrichting

U bent als Justitiële inrichting wettelijk verplicht medische/geneeskundige handelingen die onder dwang worden toegepast bij ter beschikking gestelden te melden bij de inspectie. 

Meldpunt ouderenmishandeling

Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. 

Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen
Campagne voor professionals betrokken bij de fabricage, distributie, en toepassing van medische hulpmiddelen. Zij worden opgeroepen om tijdens de 'Meldmaand' (februari 2012) medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst of niet aan de wettelijke normen voldoen te melden.

Bron:
igz.nl